Tuesday, August 04, 2015

Накабали буюу Заан тэтгэгч оршвой

Цавчаал боомтын (Juyong Pass) хаалган дээрх бичиг дотор ийм дөрвөн мөрт байдаг аж. Кирилл дээрх эхийг нь Ц.Дамдинсүрэн гуай Монголын уран зохиолын тойм бүтээлдээ оруулсан байдаг гэнэ.

Jalqamji c'aqa.an ja.anu juljiqanu [.. ?. ?.. ]ju:
jaya.an t'ut'um alt'an jawan k'olgeni olu ad:
c'aqun hecusdur Nakabali neret'u bolu.ad k'iirt'ebeyi:
c'aqlasi iugee amuqula3i t'ere k'iirt'ejuue:
Харин үүнийг Нууц товчоо орчуулагч алдарт Кливез ингэж Англи хэл дээр буулгажээ (түүний "The Boy and His Elephant" нийтлэлээс нь авав):
[In] succession, [(?)the master] of the white elephant calf, having been [(?)born]
And [in] every reincarnation having acquired a gold elephant mount,
Having become one named Nakabali (Nagapala), has attained unto the end of the time.
Immeasurable happiness has that one attained.
Addendum: Элдэв үлгэрийн далай хэмээгдэх судар оршив: Заан тэтгэгчийн дөчин гуравдугаар зүйлээс:
Ер аль бээр хүн тус тусдаа гурван эрдэнэсийн буяны тариалан газарт буяны өчүүхэн хөрөнгө цацваас цаггүй үрийг олох болъюу.

0 comments: